Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GCC PROTEK DIŞ TİC.A.Ş.  (“GCC”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz adına, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kimlik ve iletişim bilgisi (ad, soyad, telefon, e-posta adresi, IP adresi) kategorisindeki kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; işlem sahibinin operasyon, muhasebe, finans ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçleri ve Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.gcc.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan GCC PROTEK DIŞ TİC.A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve https://www.gcc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan GCC PROTEK DIŞ TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde paylaşılabilecektir. Üçüncü taraflarla veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Ayrıca verileriniz operasyonel faaliyetlerimizi yürütmek için bulut hizmeti almış olduğumuz firmaların yurt içi ve yurt dışı sunucularında da işlenebilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta/web sitesi gibi kaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız Nelerdir?
KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme, 

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1.  BUMERANG KARTAL ALIAGA SOKAK NO:8 D:108-109-110, 34880 ISTANBUL / TURKIYE adresinde mukim, YAKACIK Vergi Dairesi Müdürlüğü 3891748457 vergi numarası ile kayıtlı  GCC PROTEK DIŞ TİC.A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları, tüm ziyaretçilerimizin bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

2. Ziyaret sebebi ile sizden sözlü, yazılı olarak toplanabilecek kişisel veriler (Şirketimizde bulunan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla kamera kayıtlarınız), rızanız ve mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz tarafından, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirket güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. GCC toplanan tüm kişisel verileri KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

3. GCC tarafından ilgililere ait kişisel veriler ziyaretçinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kuruluşa aktarılabilir; kişisel verileriniz idari ve adli süreçler için talep edilmesi durumunda ilgili makamlarla paylaşılabilmektedir.

4. Kişisel verileriniz Şirketimizi ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve alınan kamera kayıtlarından; işbu Aydınlatma Metni’nin 2.ci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Söz konusu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleriyle Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Haklarınız; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme, bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Kişisel Verileriniz Hakkında Soru ve Talepleriniz mi Var?

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Unvan: GCC PROTEK DIŞ TİC.A.Ş. 

Mersis no:  0389174845700001

KEP adresi:  gccprotek@hs02.kep.tr

E-posta adresi:  https://www.gcc.com.tr/

Fiziki Posta adresi: BUMERANG PLAZA KARTAL ALIAGA SOKAK NO:8 D:108-109-110 34880 ISTANBUL /TURKIYE

Veri Sorumlusu: GCC PROTEK DIŞ TİC.A.Ş.